top of page

NURSING LEARNING RESOURCES CENTER

FACULTY OF NURSING PSRU

" ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่มีเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
อย่างเต็มศักยภาพ "

Welcome.

We’re  LRC FACULTY OF NURSING PSRU
"Nursing Learning Resources Center with modern technology and learning support

To promote learning of students to the fullest potential"

หน้าแรก: Welcome

Calendar

ปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

new.jpg

การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาล สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง

update !!!!
ครุภัณฑ์ ปี 2565

bottom of page